Pressemeddelelse, den 12. april 2024, AlsFynForbindelsen

En fast forbindelse mellem Fyn og Als skal være 100 procent
bæredygtig

AlsFynForbindelsen har længe arbejdet for, at forbindelsen skal være så bæredygtig som muligt. Det er derfor med stolthed, at vi har søsat en ambitiøs analyse af, om forbindelsen kan blive fuldt bæredygtig.

AlsFynForbindelsen arbejder for at afsøge mulighederne for en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Det sker blandt andet med udgangspunkt i saglige analyser af højeste kvalitet.

Bæredygtighed har været et centralt tema siden projektets start. Fx var det AlsFynForbindelsen, der insisterede på, at den statslige forundersøgelse skal se på  muligheden for at styrke den kollektive transport, ligesom vi var fødselshjælpere til at
få taget motorvej af bordet. Man ser i stedet på en udvidelse af det eksisterende vejnet til en såkaldt 2+1 løsning (hvor der skiftevis er en og to vejbaner i hver retning).

Nu har AlsFynForbindelsen taget skridtet fuld ud og bedt KRAKA Economics sammen med en række af landets førende forskere og tænketanke at se på, hvordan en fast forbindelse kan gøres 100 procent bæredygtig med hensyn til miljø og klima.

– Jeg er glad for, at vi i AlsFynForbindelsen har søsat, hvad der – så vidt jeg ved – er den mest ambitiøse analyse af bæredygtighed, der endnu er lavet af et infrastrukturprojekt i Danmark, siger formand for AlsFynForbindelsen og formand for
Dansk Metal Claus Jensen, og uddyber:

– Vi får lavet analysen, og jeg har en god mavefornemmelse med, at vi kan komme tæt på ambitionen om fuld bæredygtighed. Men jeg er også realist. Det bliver svært at nå helt i mål, og vi ved ikke på forhånd, hvad analysen vil vise. Vores ønske med en fast forbindelse mellem Fyn og Als er, at projektet gennemføres så hensynsfuldt for samfundet og den omkringliggende natur som muligt. Igennem hele forbindelsens levetid skal vi sikre, at den vækst og udvikling som projektet skaber, ikke sker på bekostning af klima, miljø og biodiversitet. Det skal være hinandens forudsætninger.

Næstformand for AlsFynForbindelsen og fhv. bestyrelsesformand for Danfoss Jørgen M. Clausen bakker Claus Jensen op og tilføjer:
– Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg i rigtig mange år har været varm fortaler for en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Forbindelsen er en helt central brik i at binde Syddanmark sammen og forbedre rammebetingelserne for udvikling i landsdelen.

– Men, fortsætter Jørgen Clausen, det ligger også mit og Danfoss’ hjerte nært at satse massivt på bæredygtighed. Det er godt i sin egen ret for miljø og klima. Men faktisk giver det også rigtig god mening for vores erhvervsliv at have noget at stræbe efter. Kun ved at sætte barren højt, kan vi vedblive med at være verdensførende inden for grøn omstilling i Danmark. Jeg er stolt af at have sat gang i bæredygtighedsanalysen, og har store forventninger til den.

Det forventes, at bæredygtighedsanalysen er klar i slutningen af 2024.

Fakta
Hvis en fast forbindelse mellem Fyn og Als bliver en realitet, vil det være et af de største infrastrukturprojekter i Danmark.

Kyst-til-kyst kan konstrueres som tunnel eller bro, og forventes at være mellem 11 og 15 km afhængig af design. Til sammenligning består Storebæltsforbindelsen af en Vestbro på 6,6 km samt en Østbro og -tunnel på henholdsvis 6,8 km og 8 km. På Als
og Fyn skal op mod 50 km vej udvides, og der skal bygges et mindre stykke ny vej på Horne Land vest for Faaborg.

I statsligt regi er der igangsat en forundersøgelse, som i 2021 blev besluttet af et bredt politisk flertal på Christiansborg som en del af Infrastrukturplan 2035. Forundersøgelsen løber fra 2022 og er planlagt til at være færdig inden udgangen af
2024.

Bæredygtighedsanalysen er sat i gang af AlsFynForbindelsen og forventes afsluttet i slutningen af 2024. Den ser på neutralitet over livscyklus i forhold til arealanvendelse, ressourceforbrug, klima, biodiversitet, støj, barriereeffekter og rekreative værdier. Se
evt. kommissoriet for analysen her: https://alsfynforbindelsen.dk/kommissorium-vedroerende-baeredygtighedsanalyse/

AlsFynForbindelsen er en organisation, der er dannet for at varetage lokale interesser, herunder at belyse alle perspektiver relateret til en mulig fast forbindelse mellem Als og Fyn. Se mere på www.alsfynforbindelsen.dk.

KRAKA Economics er ansvarlige for analysen og henter i hele forløbet inputs fra førende forskere og tænketanke, ligesom der er dialog med en række interessenter.

For yderligere information, kontakt venligst Jørgen M. Clausens personlige assistent majken.Cochrane@danfoss.com/ telefon 24 62 77 32 eller sekretariatschef i AlsFynForbindelsen Jes Schwartz-Hansen på jes@alsfynforbindelsen.dk / telefon 24 24 01 64.