Fakta om en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Her kan du få mere viden om en fast forbindelse og dykke ned i de rapporter og analyser, der er blevet udarbejdet

AlsFynBroen logo ikon

Anlæg og trafik

Der er ikke planer om en motorvej. Man ser på, hvordan man kan opgradere det eksisterende vejnet over en strækning på cirka 55 km. Bortset fra et lille stykke på Horne Land planlægger man ikke ny vejføring. Forbindelsen over vand kan blive bro eller tunnel¹.

Anlægsprisen skønnes foreløbig at ligge et sted mellem 5,9 milliarder og 13,4 milliarder kroner. I alt vil mellem 10.000-12.000 køretøjer i døgnet benytte forbindelsen afhængig af projektets dimensioner²

Kilder:
(1) Den statslige forundersøgelse: als-fyn.dk
(2) Rambøll 2021: PDF vedr. forstudie

En god investering – nationalt og lokalt

Det samfundsøkonomiske afkast (den såkaldte interne rente) er beregnet til 5,5 procent¹.

Det betyder at en fast forbindelse samlet set er rentabelt for samfundet når alle fordele og ulemper er vejet op mod hinanden i TERESA-modellen³.

For Syddanmark er fordelene meget håndgribelige. Nettonutidsværdien af projektet er godt 10 milliarder kroner for Fyn og over 8 milliarder kroner for Sydjylland².

Kilder:
(1) Vejdirektoratet 2019: Rapport
(2) COWI/Rambøll: Analyse
(3) TERESA står for Transportministeriets Regnearksmodel for Samfundsøkonomisk Analyse

Naturen kan komme under pres

Både veje og bro/ tunnel vil skulle passere eller ligge tæt på Natura 2000-områder og fredninger. Støj vil påvirke naturområder i både drifts- og anlægsfase. Veje vil kunne blokere vildtets fri passage¹.

Produktion af byggematerialer til anlæg har en betydelig klimaeffekt².

Der er med andre ord en række potentielle udfordringer. Det er derfor en bunden opgave at undersøge, hvor store påvirkningerne er – og hvordan de kan afbødes. Den igangværende forundersøgelse ser nærmere på klima- og miljøforhold.

Kilder:
(1) Vejdirektoratet 2019: Screeningsrapport
(2) fx CONCITO: concito.dk og Danmarks Statistik: dst.dk

Sparer millioner af rejsetimer

AlsFynForbindelsen vil årligt spare danskerne for 4,6 millioner timers transporttid. Det gør AlsFynForbindelsen til en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.

Kilde: TERESA beregninger til COWI 2018: Trafikrapport

%

Ja

%

Nej

Skal der laves en bro mellem Als og Fyn?

Stemmer: 15.722

Samler Syddanmark

En fast forbindelse vil rykke Syddanmark tættere sammen. Fra Padborg vil man i morgenmyldretiden kunne spare næsten én time til Odense, og mellem det sønderjyske og Sydfyn vil tidsbesparelsen være mellem 1 ½ og 2 timer.

Kilde: Vejdirektoratet 2019: Rapport

/

Forbinder to adskilte arbejdsmarkeder

I dag pendler under 100 biler i døgnet mellem Als og Fyn. Med en fast forbindelse estimeres antallet af pendlere mellem Als og Fyn til ca. 2.000. Det indikerer, at der ligger et enormt potentiale i at forbinde to arbejdsmarkeder, som i dag er næsten adskilte.

Kilde: Rambøll 2020: Forstudie på baggrund af fordelingsnøgle i Vejdirektoratet 2019: Rapport

Så mange flere jobs inden for én times kørsel

Kilde: Vejdirektoratet 2019: Rapport

%

Sønderborg Kommune

%

Odense Kommune

%

Faaborg-Midtfyn Kommune

%

Svendborg Kommune

%

Aabenraa Kommune

%

Assens Kommune

Læs rapporter om en fast  forbindelse mellem Als og Fyn

CVR: 4372 4541

Sønderborg Kommune logo hvid