Tirsdag den 20. december blev foreningen AlsFynForbindelsen stiftet på en generalforsamling i Kolding. Den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig efterfølgende med Claus Jensen som formand.

På få år er ideen om en fast forbindelse mellem Als og Fyn gået fra en lokal tanke til en national prioritet med en kommende forundersøgelse, der forventes afsluttet i 2024. Men et fortsat fokus er påkrævet mange år frem, hvis projektet skal realiseres.

Den 20. december holdt foreningen AlsFynForbindelsen stiftende generalforsamling.

Foreningens formål er at arbejde for, at der på et sagligt og objektivt grundlag sikres den basis, der er nødvendig for at træffe beslutning om en evt. etablering af en fast forbindelse mellem Als og Fyn med dertil hørende opgradering af vejnettet på land.

Medlemmerne tæller foreløbig Faaborg-Midtfyn Kommune, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK A/S, Ecco Holding A/S, Arkil Holding A/S, Brødr. Ewers A/S, Aabo-Ideal A/S, Bluepack A/S, Løgismose A/S og Dansk Træemballage A/S.

Foreningen valgte på generalforsamlingen en bestyrelse, som straks efter konstituerede sig på følgende måde:

Formand:Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal
Næstformand:Jørgen M. Clausen, chairman emeritus, Danfoss
Medlemmer:Erik Lauritzen, borgmester, Sønderborg Kommune
Esben H. Østergaard, grundlægger, Universal Robots
Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune
Karsten Lauritzen, branchedirektør, Dansk Industri
Lars Tveen, adm. Direktør, Bitten & Mads Clausens Fond

Om arbejdet i den nye forening siger formand Claus Jensen, Dansk Metal:

”Tyskland er vores tætteste samarbejdspartner i industrien, og en forbindelse mellem Als og Fyn har derfor stor betydning for Danmarks eksport og placering i Europa. Det vil skabe en tættere forbindelse til det europæiske marked. Personligt er jeg glad for endnu en gang at få lov til at arbejde for Fyn og fremtidens arbejdspladser. Området har nogle klare styrkepositioner inden for det grønne og indenfor ny teknologi, som for alvor vil blive styrket med ny fast forbindelse mellem Als og Fyn.”

Foreningen vil tilstræbe en høj grad af åbenhed og offentlighed om foreningens arbejde blandt andet gennem dialog og samarbejde med lokale interessenter og andre aktører for at sikre sig, at alle relevante input bliver indarbejdet i forundersøgelsen.

Som led i bestræbelsen på at sikre åbenhed, fremgår det blandt andet af vedtægterne, at regnskab, budget og protokoller fra generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og komitémøder er offentligt tilgængelige.

I 2017 indledte Faaborg-Midtfyn Kommune og Sønderborg Kommune et samarbejde om at etablere en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Samarbejdet i sin nuværende form, AlsFynBroen, løber indtil 31. december 2022. Herefter tager den nystiftede forening over.

”Det glæder mig, at vi i den nye konstruktion har mulighed for at lade endnu flere stemmer komme til orde og byde velkommen til endnu flere samarbejdspartnere – både andre kommuner og aktører fra erhvervslivet – der kan se potentialet i grundigt at få kortlagt alle aspekter ved en fast forbindelse”, siger Hans Stavnsager, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune, supplerer:

”Jeg er rigtig glad for, at vi nu har stiftet foreningen AlsFynForbindelsen, for det kræver en vedvarende lokal og regional indsats for at sikre en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Med AlsFynForbindelsen har vi nu fået en ny konstruktion, der giver mulighed for at få endnu flere kommuner og virksomheder med ind i arbejdet for en fast forbindelse over Lillebælt, som er afgørende for at understøtte regionens erhvervsliv og sikre udvikling af hele egnen, herunder Sønderborg Kommune. For selv om forundersøgelsen er sat i gang, så vil det tage yderligere 10 til 15 år for at komme helt i mål med en beslutning i Folketinget”, siger han.

FAKTA: Om foreningen AlsFynForbindelsen

AlsFynForbindelsen arbejder for at fremme viden om en fast forbindelse og for at sikre, at der er fortsat politisk fokus på at gennemføre analyser mv, der etablerer det fornødne vidensgrundlag.

Foreningens økonomiske grundlag opnås ved medlemsbidrag som kontingent samt frivillige bidrag, tilskud og donationer.

Sønderborg Kommune bidrager med 400.000 kroner årligt til at drive den nye forening, mens Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager med 200.000 kroner årligt. Bitten & Mads Clausens Fond støtter med over en million kroner årligt, ligesom LINAK lægger 400.000 kroner i projektet.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af et sekretariat.

Foreningens bestyrelse nedsætter en komité, som skal agere som rådgivende organ. Formålet med komitéen er at give bestyrelsen det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger vedrørende foreningens formål.

Bestyrelsen vælger medlemmerne af komitéen, så komitéen repræsenterer forskellige interesser og fagligheder. Det forventes også, at komitéen vil tælle medlemmer, der er kritiske eller skeptiske overfor etableringen af en fast forbindelse.

De nuværende medlemmer af AlsFynBroen Komitéen fortsætter som udgangspunkt som medlemmer af den nye AlsFynForbindelsen Komitéen.

Yderligere oplysninger, kontakt:
Erhvervspolitisk chef Dansk Metal, Emil Drevsfeldt Nielsen, tlf.: 22293521
Sekretariatschef Jes Schwartz-Hansen, tlf.: 27903819
Maria Retoft Pedersen, kommunikationskonsulent, tlf.: 7253 3215