Fakta om AlsFynBroen

}

Sparer millioner af rejsetimer

I alt vil AlsFynBroen årligt spare danskerne for 4,6 millioner timers rejsetid. Det gør den til en af de bedste infrastrukturinvesteringer i Danmark, når det kommer til sparet transporttid.
Kilde: COWI

/

Samler Syddanmark

En fast forbindelse vil  rykke både Syddanmark og hele landet tættere sammen. Køreturen fra Odense og Sjælland til den dansk-tyske grænse (Padborg) bliver forkortet med op til 60 minutter i myldretiden, og man viI kunne spare op mod to timer på køreturen mellem Sydfyn til grænsen.
Kilde: Vejdirektoratet

 

Milliardgevinster til Syddanmark

En fast forbindelse vil styrke økonomien og erhvervslivet i Sydjylland. De samlede økonomiske gevinster ved AlsFynBroen (samfundsøkonomiske effekter + dynamiske effekter) vil for Fyn være mere end 10 milliarder kroner og for Sydjylland over 8 milliarder kroner.
Kilde: COWI/Rambøll

En god investering for samfundet

Samfundsøkonomisk er en bro mellem Als og Fyn et solidt projekt. Det årlige afkast af investeringen vil være mindst 5,5 procent. Det gør AlsFynBroen til ét ud af kun tre større infrastrukturprojekter uden for de tætbefolkede områder af Danmark, der lever op til Finansministeriets krav om et årligt afkast på fire procent.

Den samlede anlægspris for en fast forbindelse med motorvej inklusiv en ny og bedre vejforbindelse mellem Faaborg og Odense vil være 22,4 milliarder kroner.
Kilde: Vejdirektoratet

Aflaster Vestfyn, Lillebælt og E45

En fast forbindelse mellem Als og Fyn vil også have en række positive på trængslen på Fyn og i Trekantområdet. En AlsFynBro vil reducere trafikken på Vestfyn, Lillebæltsbroen og E45 ved Kolding med cirka 10  procent. Anslået 17.000 biler vil hvert døgn benytte den faste forbindelse. 
Kilde: Vejdirektoratet

Forbinder to adskilte arbejdsmarkeder

I dag pendler under 100 biler i døgnet mellem Als og Fyn. Med en fast forbindelse vil rejsetiden mellem Sønderborg og Odense blive forkortet med godt en time, og antallet af pendlere mellem Als og Fyn estimeres til 3000. Det indikerer, at der ligger et enormt
potentiale i at forbinde to arbejdsmarkeder, som i dag er næsten adskilte.

Kilde: COWI

(Udgangspunktet for alle ovenstående tal er en fast forbindelse over Lillebælt med motorvej hele vejen fra Sønderborg til Midtfyn og en brotakst på 60/70 kr.)

Læs rapporter vedrørende en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Rapport fra Vejdirektoratet

En fast forbindelse mellem Als og Fyn

Rapport fra Vejdirektoratet, 2019.

Link til miljøscreening, vejteknisk beskrivelse  mv.

Rapporter fra AlsFynBroen

Mulig brugerfinansiering og anlægsoverslag

Forstudie af alternative anlægstekniske løsninger og overslagsberegninger på, hvad der skal til for at sikre fuld brugerfinansiering. Rambøll, 2020.

Trafikal vurdering af en 2+1-løsning

Notat om perspektiverne i en AlsFyn-forbindelse som 2+1-vej.
Rambøll, 2020.

Vurdering af trafikale effekter af ny færgeforbindelse

Rapport om effekterne af elfærgeforbindelse mellem Bøjden og Fynsav med hyppigere og hurtigere afgange. COWI, 2020.

Vurdering af støj og trafik

Støjvurdering baseret på skrivebordsberegninger. COWI, 2019.
Læs mere om vurderingen her.

Samlede økonomiske effekter på kommuneniveau

Rapport om de samfundsøkonomiske og dynamike effekter af en fast forbindelse på kommuneniveau. Udarbejdet af COWI og Rambøll, 2018.

Opsummeringsrapport: Fordele og ulemper ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn

Opsamlende rapport, der samler de vigtigste fakta fra tidligere rapporter om AlsFynBroen. Udarbejdet af COWI, 2018.

Trafikale og samfundsøkonomiske effekter af en tredje forbindelse mellem Fyn og Jylland

Rapport med analyser af de trafikale og samfundsøkonomiske effekter af hhv. AlsFynBroen og en ny forbindelse over Lillebælt ved Middelfart. Udarbejdet af COWI, 2018.

Arbejdskraftoplande med og uden AlsFynBroen

Analyse af AlsFynBroens  betydning for fynske og sønderjyske byers arbejdskraftopland. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2018.

Analyse af dynamiske effekter

Analyse af AlsFynBroens bredere økonomiske effekter.
Udarbejdet af Rambøll, 2018.

Regionale effekter af udvalgte infrastrukturprojekter

Rapport om de regionale effekter af udvalgte skandinaviske infrastrukturprojekter. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2019.

Trafikudviklingen på Fyn

Kort notat om trafikudviklingen på Fyn og de mulige infrastruktursløsninger. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz, 2018.

Anlægsvurderinger for AlsFynBroen

Rapport med analyser af fire forskellige typer af faste forbindelser. Udarbejdet af COWI, 2017.

Tidligere rapporter udarbejdet af Region Syddanmark

Trafikal analyse af en fast forbindelse

Trafikal analyse af en fast forbindelse mellem Fyn og Als.
Udarbejdet af COWI, 2016.

Screeningsrapport

Analyse af den økonomiske og trafikale betydning af en fast forbindelse mellem Fyn og Als. Udarbejdet af COWI, 2011.