Kære medlem af komitén for AlsFynBroen

Forundersøgelsen er så småt gået i gang. Det har ændret rammebetingelserne for AlsFynBroen og vores arbejde. Men der er fortsat masser at lave, og vi ligger ikke på den lade side. Jeg vil derfor bruge dette nyhedsbrev til at give jer en opdatering på projektet og på vores planer for fremtiden.

Det går forundersøgelsen ud på 

Der er oprettet en statslig hjemmeside om forundersøgelsen, hvor I løbende kan følge arbejdet.

Forundersøgelsen betyder først og fremmest, at vi får et bedre beslutningsgrundlag for at vurdere, om en fast forbindelse har gang på jord. Miljø- og naturforhold – herunder klimaeffekter – vil blive undersøgt en hel del grundigere. Og forundersøgelsen fokuserer som udgangspunkt på en linjeføring, der følger rute 43 gennem Svanninge Bakker og herefter fortsætter langs Bøjden-Fynshav sejlruten og rute 8 på Als. Det bliver ikke en motorvej.

Arbejdet med forundersøgelsen er forankret i Transportministeriet, og det daglige arbejde koordineres af Sund&Bælt – mens henholdsvis Vejdirektoratet og Sund&Bælt sidder for bordenden af forskellige arbejdsgrupper.

Vi har allerede haft møder med Sund&Bælt og med Transportministeren, hvor vi har diskuteret forundersøgelse og kommissorie. Fra og med efteråret 2022 vil der være en række mere formelle, såkaldte ’teknikermøder’, hvor forskellige interessenter bliver hørt – herunder også andre kommuner og statslige styrelser.

Summa summarum: arbejdet er skudt i gang, vi bakker op om processen, og vi bidrager aktivt.

Vores indspil til forundersøgelsen

Det er kommissoriet, der sætter rammerne for forundersøgelsen. Vi bakker op om det grundlæggende fokus. Men det er ikke nogen hemmelighed, at der er områder, hvor vi synes, at man med fordel kunne justere lidt på kommissoriet eller tolke det bredere, end det, der umiddelbart ligger for.

Fx tyder en del på, at havbundsforholdene kan vise sig at være meget ringe på strækningen Bøjden-Fynshav, og omvendt bedre lidt længere mod nord. Det kan derfor være billigere og mere hensigtsmæssigt, hvis kyst-til-kyst delen går mellem Horne Land og den nordlige del af Als. Desuden håber vi, at man allerede nu har mulighed for at undersøge sekundære linjeføringer, som kan supplere hovedtracéet omkring rute 43. Vi tror, at man derved både kan aflaste rute 43 og tilgodese en større del af Fyn.

Vi ser desuden gerne, at man undersøger, hvordan den faste forbindelse kan bygges, så den også er for cyklister. Faste forbindelser har det ellers med at være til ugunst for cyklisme. Og det synes vi faktisk er en lille smule pinligt, når nu Danmark profilerer sig på at være et cykel-foregangsland.

Disse, og en række andre ønsker, har vi spillet ind med i forhold til forundersøgelsen.

Ny, fremtidssikret struktur

Som det er nu, er projektet i sin grundstruktur kommunalt – nemlig et samarbejde mellem Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. Det vil vi gerne lave om på, og vi håber, at vi fra starten af 2023 kan blive til en forening. Ordet ’forening’ skal der ikke lægges så meget vægt på. Det har blot vist sig, at det rent juridisk er den mest hensigtsmæssige konstruktion.

Det, vi ønsker at opnå, er en mere fleksibel organisering, som også er mere fremtidssikret – blandt andet ved, at der kan være andre medlemmer af foreningen end Sønderborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. I forbindelse med omstruktureringen er det også vores intention at gøre projektet mere åbent og inkluderende, herunder at få skeptikere og uafhængige eksperter med om bord. Folk som altså ikke nødvendigvis arbejder for at fremme en fast forbindelse, men som kan bidrage med viden og perspektiver. Fremover er formålet med vores arbejde at fremme et objektivt, faktabaseret grundlag for at træffe beslutning om en eventuel fast forbindelse.

I forhold til komitémedlemmerne får den nye struktur ingen betydning. Der vil fortsat være en komité, som kan komme med inputs til arbejdet.

Komitémøde april 2023

Med forbehold for, at datoen kan blive ændret, vil jeg allerede nu gerne invitere til et komitémøde den 12. april 2023.

Vi håber meget, at de første (tentative) resultater fra forundersøgelsen foreligger inden mødet. Vi har fået at vide, at der er en god chance for, at vi kan få en status på de geofysiske undersøgelser af havbunden. Resultaterne heraf vil være helt afgørende for den prislap, der til sin tid kan sættes på projektet – og dermed for dets realisme.

I får snarest en Outlook invitation til mødet. Jeg håber, I kan være med, og jeg glæder mig til forhåbentlig at se jer igen om et halvt års tid.

Med venlig hilsen

Jørgen Mads Clausen
Formand for AlsFyn Broen